ඇසුරුම්කරණය

සීතල රෝල් කරන ලද තහඩු පැකේජය

සීතල රෝල් කරන ලද මල නොබැඳෙන වානේ දඟර පැකේජය සහ ළදරු දඟර පැකේජය

උණුසුම් රෝල් කරන ලද තහඩු පැකේජය

සීතල රෝල් කරන ලද දඟර පැකේජය

උණුසුම් රෝල් කළ තීරු පැකේජය

උණුසුම් රෝල් කළ තීරු පැකේජය

මල නොබැඳෙන වානේ තීරු පැකේජය