පැටවීම / නැව්ගත කිරීම

SS- CRC - Loadng - Hxm

SS- CRS - Loadng - Hxm

මල නොබැඳෙන වානේ තහඩුව බහාලුම් සහ එස්එස් වෙත පැටවීම - එච්ආර්සී - පැටවීම - එච්එක්ස්එම් සහ එස්එස් - එච්ආර්පී - පැටවීම - එච්එක්ස්එම්