නඩු

බර්ජ් අල් අරාබි හෝටලය

Burj Al Arab Hotel

සිඩ්නි ඔපෙරා හවුස්

Sydney Opera House

වැන්ජින් සෝහෝ

Wangjing SOHO

ජාතික සම්මේලන හා ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානය

National Convention and Exhibition Centre

දකුණු ෂැංහයි දුම්රිය ස්ථානය

South Shanghai Railway Station

ලෝක එක්ස්පෝ සවුදි මණ්ඩපය

World expo Saudi pavilion

ජින්මාවෝ කුළුණ

Jinmao Tower

ෂැංහයි සෙන්ටර් කුළුණ

Shanghai Centre Tower

Sino Pec - Lng

SINO PEC - LNG