වෛද්‍ය උපකරණ සහ උපකරණ

වෛද්‍ය උපකරණ සහ උපකරණවලට පහළින් සෑම විටම මල නොබැඳෙන වානේ, සිරින්ජ ඉඳිකටුවක්, විෂබීජහරණය කරන තැටි, විෂබීජ නාශක ටැංකිය, ස්කැපල් සහ බිස්ටෝරි, කරත්ත කරත්තය සෑදිය හැකිය.

විෂබීජ නාශක ටැංකිය

Disinfection tank

කරත්තය

Medicative cart

තැටි විෂබීජහරණය කිරීම

Sterilising trays

ස්කැපල් සහ බිස්ටරි

Scalpel&bistoury

සිරින්ජ ඉඳිකටුවක්

Syringe needle