මුළුතැන්ගෙයි උපකරණ

ජලය සහ අධික ආර්ද්‍රතාවය සහිත මුළුතැන්ගෙයි ඇල්ස්වේ, එබැවින් මල නොබැඳෙන වානේ කොටස් ජනප්‍රිය වී ඇත, එනම් මයික්‍රෝවේව් අවන් ෂෙල්, වෝටර් සින්ක්, මුළුතැන්ගෙයි වාතාශ්‍රය, ගෑස් උදුන, රාක්ක, කබඩ්, සුප් ඉණිමඟ, කූඩ පාත්‍රය, කුළුබඩුවක් කූඩය, වෙළඳ භාණ්ඩ රාක්කය, මුළුතැන්ගෙයි ස්ටයිනර්, මුළුතැන්ගෙයි වාෂ්ප, ට un නර්.

ගෑස් උදුන

Gas stove

මල නොබැඳෙන වානේ කබඩ්

stainless steel  Cupboard

මුළුතැන්ගෙයි වාතාශ්‍රය

Kitchen ventilator

ජල බේසම

water sink

මයික්‍රෝවේව් අවන් ෂෙල්

Microwave oven shell

මල නොබැඳෙන වානේ රාක්ක

stainless steel Shelving