මතුපිට ආරක්ෂාව

මල නොබැඳෙන වානේ නිෂ්පාදන මතුපිට ආරක්ෂාව සඳහා සාමාන්‍යයෙන් PE / PVC පටල භාවිතා කරනු ලැබේ.
20um - 120um සිට පටල thickness ණකම, මල නොබැඳෙන නිෂ්පාදිතය ලේසර් මගින් කපා හරිනු ලැබුවහොත්, ලේසර් පීවීසී භාවිතා කරනු ඇත.

චිත්‍රපටය: PE, PVC, PI, Laser PVC
Ick ණකම: 20um - 120um
වර්ණය: නිල්, නිල් සහ සුදු, කළු සහ සුදු

Surface Protection