සමාගම් අත් පත්‍රිකාව

  • නාමාවලිය - ඇලුමිනියම් - හුආක්සියාඕ ලෝහ
  • නාමාවලිය - කාබන් මිශ්‍ර පයිප්ප තීරුව - හුආක්සියාඕ ලෝහ
  • නාමාවලිය - කාබන් ආලේපිත වානේ - හක්සියාඕ ලෝහ
  • නාමාවලිය - මල නොබැඳෙන වානේ - හුආක්සියාඕ ලෝහ
  • නාමාවලිය - සම්පූර්ණ විසඳුම - හුආක්සියාඕ ලෝහ